×
انتقال سلول تخم به درون لوله‌ی فالوپ (ZIFT)

انتقال سلول تخم  به درون لوله‌ی فالوپ (ZIFT)

در روش انتقال سلول تخم (زیگوت) به درون لوله‌ی فالوپ (Zygote intrafallopian transfer; ZIFT تخمک در آزمایشگاه لقاح‌ یافته و با استفاده از لاپاراسکوپ، زیگوت حاصل به درون لوله‌ی فالوپ منتقل می‌شود. این روش تنها در زنانی با لوله‌های فالوپ سالم انجام می‌شود.