×
انتقال سلول‌های جنسی به درون لوله‌ی فالوپ ( GIFT)

انتقال سلول‌های جنسی به درون لوله‌ی فالوپ ( GIFT)

هنگامی که از روش انتقال سلول‌های جنسی به درون لوله‌ی فالوپ (Gamete intrafallopian transfer; GIFT) استفاده می‌کنند با کمک ابزاری به نام لاپاراسکوپ شکاف کوچکی در شکم ایجاد کرده و تخمک و اسپرم‌‌‌های لقاح‌نیافته را به درون لوله‌ی فالوپ هدایت می‌کنند. این روش تنها در زنان دارای لوله‌‌‌های فالوپ سالم انجام می‌شود.