​پنل تشخیص بیماری‌های خونی

هدف از انجام آزمایش: 


شرایط لازم برای نمونه‌گیری:

نیاز به شرایط خاصی ندارد.


موارد مورد بررسی:

 • آفیبرینوژنمی (Afibrinogenemia)
 • تالاسمی آلفا (Alpha Thalassemia)
 • سندرم برنارد‌ـ‌سولیر (Bernard-Soulier Syndrome)
 • سندرم بلوم (Bloom Syndrome)
 • پنل نارسایی مغز استخوان (Bone Marrow Failure)
 • بدشکلی‌های کاورنوس مغزی (Cerebral Cavernous Malformations)
 • پنل سندرم‌های ناپایداری کروموزوم (Chromosomal Instability Syndromes)
 • پنل نقص انعقادی (Coagulation Deficiency)
 • پنل ترومبوتیک میکروانژیوپاتی (Thrombotic Microangiopathy)
 • کم‌خونی سیدروبلاستیک مادرزادی (Congenital Sideroblastic Anemia)
 • کم‌خونی دیاموند-بلکفن (Diamond-Blackfan anemia)
 • دیسکراتوز مادرزادی (Dyskeratosis Congenita)
 • کم‌خونی فانکونی (Fanconi Anemia)
 • تلانژکتازی خونریزی‌دهنده‌ی ارثی (Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia)
 • اسفروسیتوز ارثی (Hereditary Spherocytosis)
 • سندرم هرمانسکی‌ـ‌پودلاک (Hermansky-Pudlak Syndrome)
 • میلوفیبروز (Myelofibrosis)
 • پنل نوتروپنی (Neutropenia)
 • تعیین ژنوتیپ NUDT15 (تحمل تیوپورین) (NUDT15 Genotyping (Thiopurine Tolerance))
 • پنل ناهنجاری پلاکت (Platelet Disorder)
 • سودوهیپوآلدوسترونیسم نوع دو (Pseudohypoaldosteronism Type 2)
 • سندرم تار (TAR Syndrome)
 • ترومبوسیتوپنی (Thrombocytopenia)
 • پنل ناهنجاری ترومبوتیک (Thrombotic Disorder)
 • آنالیز غیرفعال شدن کروموزوم ایکس (X-Inactivation Analysis)

نوع نمونه‌ی مورد نیاز: 

خون محیطی


مدت زمان جواب‌دهی: 

بسته به نوع بیماری و نوع تست مورد استفاده می تواند از یک هفته تا 4 ماه زمان بر باشد.


توضیحات:

اکثر ناهنجاری‌های خونی منشأ ژنتیکی دارند. این پنل تشخیص جهش‌های ژنتیکی شناخته‌شده که با بیماری‌های خون ارتباط دارند را تسهیل کرده و امکان پیش‌آگهی بیماری، تشخیص و گزینه‌های درمانی موجود را فراهم می‌کند.

خرید پکیج