پنل تشخیص بیماری‌های دهان و دندان

هدف از انجام آزمایش: 

 

نوع نمونه‌ی مورد نیاز: 

خون

مدت زمان جواب‌دهی:  

شرایط لازم برای نمونه‌گیری: 

موارد مورد بررسی:

ADULT (Acro Dermato Ungual Lacrimal Tooth) Syndrome

Amelogenesis Imperfecta

Ellis-Van Creveld Syndrome

Oligodontia

توضیحات: