​پنل تشخیص بیماری‌های غدد درون‌ریز

هدف از انجام آزمایش: 

 

نوع نمونه‌ی مورد نیاز: 

خون

مدت زمان جواب‌دهی:  

شرایط لازم برای نمونه‌گیری: 

موارد مورد بررسی:

Chronic Pancreatitis

Combined Pituitary Hormone Deficiency

Congenital Adrenal Hyperplasia

Congenital Generalized Lipodystrophy Type 1/2

Diabetes-Obesity

Hyperinsulinism

Hyperparathyroidism

Kallmann Syndrome

MODY Neonatal Diabetes

Multiple Endocrine Neoplasia Comprehensive

Primary Hyperaldosteronism

Transient Neonatal Diabetes Mellitus

Wolfram Syndrome Comprehensive

توضیحات:

شناسایی و تشخیص به‌موقع بیماری‌های هورمونی به‌طرز چشم‌گیری پیش‌آگاهی بیماری را بهبود می‌بخشد. این پنل با بررسی طیف وسیعی از ژن‌های مرتبط با بیماری‌های هورمونی گزارش پزشکی کاملی ارائه کرده و توصیه‌های لازم و در صورت امکان، تشخیص افتراقی از بیماری‌ها ارائه کرده و امکان مشاوره‌ی ژنتیک دقیق‌تر و تصمیم‌گیری درباره‌ی نحوه‌ي درمان را فراهم می‌کند.