​پنل تشخیص بیماری‌های بیماری‌های دستگاه ایمنی

هدف از انجام آزمایش: 

 

نوع نمونه‌ی مورد نیاز: 

خون

مدت زمان جواب‌دهی:  

شرایط لازم برای نمونه‌گیری: 

موارد مورد بررسی:

Agammaglobulinemia

B-Negative Severe Combined Immunodeficiency

B-Positive Severe Combined Immunodeficiency

Chronic Granulomatous Disease

Comprehensive Primary Immunodeficiency

Familial Hemophagocytic Lymphohistiocytosis

Neutropenia

Periodic Fever/Autoinflammatory Disorders

Primary Antibody Deficiency

Severe Combined Immunodeficiency

X-Inactivation Analysis

توضیحات:

تشخیص دقیق ناهنجاری‌های مرتبط با ایمنی لازمه‌ی شروع درمان‌های مؤثر و بهبودبخش زندگی و مدیریت بهتر بیماری است.