​پنل تشخیص بیماری‌های متابولیک

هدف از انجام آزمایش:


شرایط لازم برای نمونه‌گیری:

نیاز به شرایط خاصی ندارد

موارد مورد بررسی:

متابولیک

 • 3Methylcrotonyl, CoA Carboxylase Deficiency
 • Chromosomal Sequencing Analysis
 • Cobalamin Homocysteine Methionine
 • Comprehensive Metabolism
 • Congenital Disorders of Glycosylation
 • Cystinuria
 • Familial Hypertriglyceridemia
 • Fatty Acid Oxidation Deficiency
 • Glycogen-Storage
 • Hemochromatosis
 • Hyperammonemia and Urea Cycle Disorder
 • Hypoglycemia Beta-Oxidation
 • Hypoglycemia Galactose-Fructose-Metabolism
 • Hypoglycemia Gluconeogenesis
 • Hypoglycemia Ketogenesis
 • Hypoglycemia Ketolysis
 • Hypoglycemia
 • Hypomagnesemia
 • Lactic Acidosis-Pyruvate
 • Lysosomal Disorders
 • Maple Syrup Urine Disease
 • Methylmalonic Acid Metabolism
 • Methylmalonic Aciduria and Homocystinuria
 • mtDNA Depletion Syndrome
 • Mucopolysaccharidosis
 • Nuclear-Mito
 • NUDT15 Genotyping (Thiopurine Tolerance)
 • Peroxisomal
 • Propionic Acidemia
 • Refsum Disease
 • Serotonin Metabolism Deficiency
 • TCA Cycle
 • Tetrahydrofolate Metabolism
 • X-Inactivation Analysis
 • Zellweger Syndrome

کبد

 • Alagille Syndrome
 • Cholestasis
 • Coagulation Deficiency
 • Congenital Hepatic Fibrosis
 • Intrahepatic Cholestasis
 • mtDNA Depletion Syndrome
 • X-Inactivation Analysis

نوع نمونه‌ی مورد نیاز: 

خون محیطی


مدت زمان جواب‌دهی: 

بسته به نوع بیماری و روش مورد استفاده می تواند بین یک تا 4 ماه زمان بر باشد.

توضیحات:

خطاهای ذاتی در مسیرهای متابولیسم تا حد زیادی بیماری‌های انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تشخیص با استفاده از آزمایش ژنتیک کمک به پیدا کردن علت علائم ماندگار، اغلب ناتوان‌کننده و تشخیص‌داده‌نشده در بیمارانی می‌کند که مشکوک به ابتلا به یک ناهنجاری ژنتیکی متابولیک هستند. در این پنل با بررسی بیش از 1250 ژن مرتبط با بیماری‌های متابولیک امکان تشخیص بیماری و مدیریت کردن سریع و صحیح بیماری فراهم شده است. در نهایت این نتایج منجر به شکل‌گیری نگرش جدیدی در گزینه‌های درمانی و پیش‌بینی احتمال انتقال بیماری به نسل بعد یا حضور آن در سایر اعضای خانواده می‌شود.

آزمایش ژنتیک دقیق و سریع پاسخ‌هایی حیاتی در رابطه با ناهنجاری‌های ارثی مرتبط با کبد فراهم کرده و نقش مهمی در انتخاب بهترین درمان برای بیمار ایفا می‌کند.

خرید پکیج