​پنل تشخیص بیماری‌های دستگاه تولیدمثل

هدف از انجام آزمایش: 

 • تشخیص ژنتیکی قطعی
 • امکان پیشنهاد روش های درمانی به دنبال قطعیت تشخیص

شرایط لازم برای نمونه‌گیری:

نیاز به شرایط خاصی ندارد

موارد مورد بررسی:

 • 46,XY Sex Reversal
 • Beacon ACOG/ACMG Female Carrier Screening
 • Beacon ACOG/ACMG Male Carrier Screening
 • Beacon Ashkenazi Jewish Female Carrier Screening
 • Beacon Ashkenazi Jewish Male Carrier Screening
 • Beacon Expanded Female Carrier Screening
 • Beacon Expanded Female Carrier Screening Plus
 • Beacon Expanded Male Carrier Screening
 • Beacon Expanded Male Carrier Screening Plus
 • Beacon Focus Female Carrier Screening
 • Beacon Focus Male Carrier Screening
 • Custom Beacon Carrier Screening
 • Female Infertility
 • Hypogonadotropic Hypogonadism (HH) and Related Disorders
 • Kallmann Syndrome
 • Male Infertility
 • Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy
 • Primary Ciliary Dyskinesia
 • X-Inactivation Analysis


نوع نمونه‌ی مورد نیاز: 

خون محیطی


مدت زمان جواب‌دهی:

بسته به نوع بیماری و روش مورد استفاده می تواند بین یک تا 4 ماه زمان بر باشد.

توضیحات:

شناسایی علل ژنتیکی ناباروری تصمیم‌گیری آگاهانه و برنامه‌ریزی برای تشکیل خانواده را برای بیمار امکان‌پذیر می‌کند. با در نظر گرفتن این مورد که حدود 10 درصد موارد ناباروری به عوامل ژنتیکی مرتبط هستند، شناسایی این عوامل پاسخ‌های اساسی را در اختیار پزشک معالج قرار می‌دهد. آزمایش‌های ژنتیک نقش اساسی در روند درمان بسیاری از زوج‌های نابارور دارد چراکه فهم علت ناباروری اغلب منجر به موفقیت بسیاری از روش‌های کمک‌باروری می‌شود.

خرید پکیج