​پنل تشخیص بیماری‌های دستگاه تولیدمثل

هدف از انجام آزمایش: 

 

نوع نمونه‌ی مورد نیاز: 

خون

مدت زمان جواب‌دهی:  

شرایط لازم برای نمونه‌گیری: 

موارد مورد بررسی:

46,XY Sex Reversal

Beacon ACOG/ACMG Female Carrier Screening

Beacon ACOG/ACMG Male Carrier Screening

Beacon Ashkenazi Jewish Female Carrier Screening

Beacon Ashkenazi Jewish Male Carrier Screening

Beacon Expanded Female Carrier Screening

Beacon Expanded Female Carrier Screening Plus

Beacon Expanded Male Carrier Screening

Beacon Expanded Male Carrier Screening Plus

Beacon Focus Female Carrier Screening

Beacon Focus Male Carrier Screening

Custom Beacon Carrier Screening

Female Infertility

Hypogonadotropic Hypogonadism (HH) and Related Disorders

Kallmann Syndrome

Male Infertility

Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy

Primary Ciliary Dyskinesia

X-Inactivation Analysis

توضیحات:

شناسایی علل ژنتیکی ناباروری تصمیم‌گیری آگاهانه و برنامه‌ریزی برای تشکیل خانواده را برای بیمار امکان‌پذیر می‌کند. با در نظر گرفتن این مورد که حدود 10 درصد موارد ناباروری به عوامل ژنتیکی مرتبط هستند، شناسایی این عوامل پاسخ‌های اساسی را در اختیار پزشک معالج قرار می‌دهد. آزمایش‌های ژنتیک نقش اساسی در روند درمان بسیاری از زوج‌های نابارور دارد چراکه فهم علت ناباروری اغلب منجر به موفقیت بسیاری از روش‌های کمک‌باروری می‌شود.