​پنل تشخیص بیماری‌های پوستی

هدف از انجام آزمایش: 

 

نوع نمونه‌ی مورد نیاز: 

خون 

مدت زمان جواب‌دهی:  

شرایط لازم برای نمونه‌گیری: 

موارد مورد بررسی:

ADULT (Acro Dermato Ungual Lacrimal Tooth) Syndrome

Albinism

Cardio-Facio-Cutaneous Syndrome

Congenital Generalized Lipodystrophy Type 1/2

Dyskeratosis Congenita

Ectodermal Dysplasia

Ehlers-Danlos Syndrome

Epidermolysis Bullosa

Hermansky-Pudlak Syndrome

Ichthyosis

Neurofibromatosis

Oculocutaneous Albinism

Tuberous Sclerosis

X-Inactivation Analysis

Xeroderma Pigmentosum

توضیحات:

یک آزمایش ژنتیک جامع تشخیص حرفه‌ای برای بیماری‌های ژنتیکی پوست که به آن‌ها مشکوک هستیم فراهم می‌کند. وخامت و اثرات بیماری‌های پوستی بسیار گسترده و متغیر بوده و ژن‌های متعددی در بروز آن‌ها دخالت دارند. با تشخیص دقیق علت بیماری امکان ارائه‌ی پیش‌‌آگاهی دقیق‌تر درباره‌ی بیماری به فرد امکان‌پذیر است.