​معرفی آزمایشگاه کلینیکال‌ـ‌پاتولوژی مام

بخش آزمایشگاهی مام با وسعت حدود 1200 مترمربع از آزمایشگاه‌‌‌های پیشرفته‌ی جنین شناسی، آندرولوژی، ژنتیک پزشکی، پاتوبیولوژی و کلینیک‌‌‌های تخصصی مشاوره‌ بهره‌ برده و مجهز به مدرن‌ترین و به‌روزترین تجهیزات همراه با مجرب‌ترین پرسنل می‌باشد. این بخش با در نظر گرفتن اهدافی نظیر پیاده‌سازی معتبرترین سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی (ISO-15189)، همکاری با مؤسسات معتبر بین‌المللی و رسیدن به بالاترین سطح استاندارد‌‌های بین‌المللی، آماده‌ی ارائه‌ی بهترین خدمات تشخیصی با بالاترین دقت و صحت در حداقل زمان ممکن می‌باشد

خدمات آزمایشگاه کلینیکال‌ـ‌پاتولوژی مام​

خدمات اختصاصی آزمایشگاه‌ کلینیکال‌ـ‌پاتولوژی عبارتند از:

تشخیص انواع بیماری های متابولیک، تشخیص انواع اختلالات انعقادی، اندازه‌گیری سطح داروها و بررسی اختلالات دارویی، تعیین انواع اختلالات کبدی، کلیوی، قلبی، استخوانی، هموگلوبینوپاتی‌ها، آنمی‌ها و انواع بدخیمی‌ها، اندازه‌گیری سطح هورمون‌ها و ویتامین‌ها، آزمایش‌‌‌های کشت ادرار، مدفوع، مایعات و ترشحات بدن، انجام تست آنتی‌بیوگرام، بررسی انواع آلودگی‌‌‌های انگلی، عفونت‌‌‌های قارچی و باکتریایی، بررسی و تشخیص انواع بیماری‌‌‌های خودایمنی، تست پاپ‌اسمیر، بررسی‌‌‌های هیستولوژی، ایمونوهیستولوژیک و پاتولوژیک، انجام آزمایش‌‌‌های رایج مانند تست قند خون، چربی و غیره.

بخش انعقاد

 • ​آزمايش مصرف پروترومبين 
 • اندازه‌گيری کمّی D-Dimer
 • اندازه‌گيری کمّی آنتی‌ترومبين III يا ساير مهاركننده‌های فاكتور انعقادی و ضد انعقادی و فون‌ويلبراند فاكتور
 • اندازه‌گيری کمّی پروتئين C و  S 
 • اندازه‌گيری کمّی زمان پروتومبين (PT) با تعيين ميزان INR
 • اندازه‌گيری کمّی زمان ترومبوپلاستين نسبی (PTT يا aPTT) 
 • اندازه‌گيری کمّی زمان ترومبين (TT) 
 • اندازه‌گيری کمّی فيبرينوژن 
 • اندازه‌گيری کمّی میزان فاکتورهای انعقادی  II، V، VII، VIII، IX، X، XI، XII و  XIII
 • بخش بیوشیمی بالینی عمومی
 • آزمايش بررسی فعاليت آنزيم G6PD گلبول قرمز 
 • آزمايش تحمل گلوكز (GTT) 
 • آزمايش چالش گلوکز (GCT) 
 • اندازه‌گیری کمی آلبومین خون
 • اندازه‌گیری کمی پروتئین خون
 • اندازه‌گيری ظرفيت اتصال آهن 
 • اندازه‌گیری كليرانس اوره 
 • اندازه‌گیری كليرانس كراتينين 
 • اندازه‌گيری کمّی HDL-Cholesterol و LDL-Cholesterol
 • اندازه‌گیری کمّی اسيد اوريك 
 • اندازه‌گیری کمّی آمينواسيدها 
 • اندازه‌گيری کمّی آهن 
 • اندازه‌گيری کمّی اوره 
 • اندازه‌گيری کمی ايزو آنزيم کراتين فسفوکيناز CPK-MB 
 • اندازه‌گيری کمّی ايزوآنزيم‌های لاکتات دهيدروژناز (LD) 
 • اندازه‌گيری کمّی بيلی‌روبين 
 • اندازه‌گيری کمّی پتاسيم 
 • اندازه‌گيری کمّی پروتئين توتال سرم و تعيين نسبت آلبومين به گلوبولين 
 • اندازه‌گيری کمّی پيروات 
 • اندازه‌گیری کمّی تری‌گليسيريد 
 • اندازه‌گيری کمّی دی‌اكسيدكربن يا بی‌كربنات
 • اندازه‌گيری کمّی سديم 
 • اندازه‌گیری کمّی فسفر 
 • اندازه‌گيری کمّی فعاليت آنزيم (ALT) SGPT 
 • اندازه‌گيری کمّی فعاليت آنزيم (AST) SGOT 
 • اندازه‌گيری کمّی فعاليت آنزيم آلدولاز 
 • اندازه‌گيری کمّی فعاليت آنزيم آميلاز 
 • اندازه‌گيری کمّی فعاليت آنزيم فسفاتاز قليايی (ALP) 
 • اندازه‌گيری کمّی فعاليت آنزيم کراتين فسفوکيناز (CPK) CK توتال 
 • اندازه‌گيری کمّی فعاليت آنزيم لاکتات دهيدروژناژ (LD) LDH
 • اندازه‌گيری کمّی فعاليت آنزيم لاکتات دهيدروژناز (LD) LDH
 • اندازه‌گيری کمّی فعاليت آنزيم ليپاز
 • اندازه‌گيری کمّی كراتينين 
 • اندازه‌گیری کمّی كلسترول 
 • اندازه‌گیری کمّی كلسيم 
 • اندازه‌گيری کمّی کلر 
 • اندازه‌گیری کمّی گلوكز 
 • اندازه‌گیری کمّی گلوكز، دو ساعت پس از صرف صبحانه (2hpp) 
 • اندازه‌گيری کمّی لاكتات 
 • اندازه‌گیری کمّی ليتيم 

بخش بیوشیمی بالینی تخصصی

 • آزمايش اشباع ترانسفرين (Transferrin Saturation) 
 • آزمايش الكـتروفورز همـوگلوبين به روش کپیلاری الکتروفورز 
 • آزمايش الكتروفورزيس پروتئين‌های سرم و ادرار
 • آزمايش الكتروفورزيس زنجيره‌های هموگلوبين 
 • آزمايش الکتروفورز ايمونوفيکساسيون 
 • آزمايش الکتروفورزيس هموگلوبين همراه اندازه‌گیری هموگلوبين F به روش شيميايی  و هموگلوبين A2 به روش ستون تواماً 
 • آزمايش ايمونو الكتروفورزيس سرم و ادرار
 • آزمايش كروماتوگرافی لايه نازک (Thin layer) مواد روان‌گردان، مخدر و داروها و متابولیت آن‌ها 
 • آزمايش‌های غربالگری بیماری‌های متابوليک برای 25 بيماری به روش TMS
 • اندازه‌گيری کمّی 17-كتواستروئيدها 
 • اندازه‌گيری کمّی 17-هيدروكسی استروئيدها 
 • اندازه‌گیری کمّی 5-هيدروكسی اندول استيك اسيد (5HIAA) 
 • اندازه‌گيری کمّی Tacrolimous 
 • اندازه‌گيری کمّی آمونياك 
 • اندازه‌گيری کمّی باربيتورات‌ها به طريق شيميايی 
 • اندازه‌گیری کمّی ترانسفرين (Transferrin) 
 • اندازه‌گیری کمّی تيروزين به روش HPLC 
 • اندازه‌گيری کمّی تيروزين و فنيل آلانين به صورت همزمان به روش HPLC 
 • اندازه‌گيری کمّی سطح ساير داروها 
 • اندازه‌گيری کمّی سيكلوسپورين 
 • اندازه‌گیری کمّی فنوباربيتال به روش HPLC 
 • اندازه‌گيری کمّی فنيل آلانين به روش HPLC 
 • اندازه‌گيری کمّی كاربامازپين و داروهای ضد صرع و آنتی‌بيوتيك‌ها 
 • اندازه‌گیری کمّی كتكول آمين‌ها
 • اندازه‌گيری کمّی متانفرين، نورمتانفرين 
 • اندازه‌گيری کمّی متيل موالونيك اسيد (M/M/A) 
 • اندازه‌گیری کمّی نورآدرنالین 
 • اندازه‌گيری کمّی هر يك از فلزات سنگين در مايعات بدن به روش جذب اتمی 
 • اندازه‌گيری کمّی هموگلوبين گليكوزيله (HbA1C) در خون 
 • اندازه‌گیری کمّی وانيليل مندليك اسيد (VMA) 
 • اندازه‌گیری کیفی/ نيمه‌کمّی متادون 
 • اندازه‌گیری کيفی/ نيمه‌کمّی و کمّی اسيد استيل سالسيليك (آسپيرين) 
 • تجسس و تشخيص مواد مخدر (مانند مورفين و مپريدين) 

بخش سرولوژی‌ـ‌ایمنولوژی

 • ​(IgM) Anti-HAV
 • CMV Ag به روش IF 
 • آزمايش  HBeAg
 • آزمايش  HBsAg
 • آزمایش  HTLV-I, II
 • آزمايش (DNPH) Dinitrophenylhydrazine 
 • آزمايش ASCA (Anti-Saccharomyces Cerevisiae Antibodies) 
 • آزمايش آلرژن تنفسی با 20 نوع آلرژن 
 • آزمایش آنتی‌بادی  Anti-HAV Total
 • آزمایش آنتی‌بادی  Anti-HBc (IgM)
 • آزمايش آنتی‌بادی Anti-Hbe
 • آزمايش آنتی‌بادی Total Anti-HBc
 • آزمايش آنتی‌بادی HIV
 • آزمایش آنتی‌‌ژن  HIV- P24
 • آزمايش تشخيص فنوتيپ B-cell و T-cell به روش فلوسايتومتری 
 • آزمایش تعیین RF-IgG, IgM, IgA 
 • آزمايش تعيين آنتی‌بادی Anti-Jo1 
 • آزمايش تعيين آنتی‌بادی Anti-Listeria (IgG/M) به روش ایمنوفلوروسانس
 • آزمايش تعيين آنتی‌بادی Anti-SCL-70 
 • آزمايش تعيين آنتی‌بادی Anti-Sm/RNP وAnti-Smith 
 • آزمايش تعيين آنتی‌بادی Anti-Smith 
 • آزمايش تعيين آنتی‌بادی Anti-SSA-LA 
 • آزمايش تعيين آنتی‌بادی Anti-SSA-RO 
 • آزمايش تعيين آنتی‌بادی Liver-Kidney-Microsomal (LKM Ab) 
 • آزمايش تعيين آنتی‌بادی تيروگلوبولين 
 • آزمايش تعيين آنتی‌بادی ضد اسپرم 
 • آزمايش تعيين آنتی‌بادی ضد ماهيچه‌های صاف (ASMA) 
 • آزمايش تعيين آنتی‌بادی عليه کيست هيداتيک (IgG/M) 
 • آزمايش تعيين آنتی‌بادی‌های  (IgG/M) EBV
 • آزمايش تعيين آنتی‌بادی‌های Anti-Endomesial (IgA/G/M) 
 • آزمايش تعيين آنتی‌بادی‌های Anti-Gliadin (IgA/G/M) 
 • آزمايش تعيين آنتی‌بادی‌های CMV (IgG/M)
 • آزمايش تعيين آنتی‌بادی‌های HSV (IgG/M)
 • آزمايش تعيين آنتی‌بادی‌های VZV  (IgG/M)
 • آزمايش تعيين آنتی‌بادی‌های اوریون  (IgG/M)
 • آزمايش تعيين آنتی‌بادی‌های توکسوپلاسما(IgG/M) 
 • آزمايش تعيين آنتی‌بادی‌های روبلا (IgG/M) 
 • آزمايش تعيين آنتی‌بادی‌های سرخک (IgG/M) 
 • آزمايش تعيين آنتی‌بادی‌های كلاميديا (IgG/A/M) 
 • آزمايش تعيين آنتی‌بادی‌های مايكوپلاسما (IgG/M) 
 • آزمايش تعيين آنتی‌بادی‌های هليكوباكتر (IgG/A/M) 
 • آزمايش تعيين آنتی‌فسفوليپيد‌ (IgG/M) 
 • آزمايش تعيين آنتی‌کارديوليپين (IgG/M) 
 • آزمايش تعيين آنتی‌ميتوكندريال آنتی‌بادی  (AMA) 
 • آزمايش تعيين زنجيره‌های سبك كاپا و لامبدا 
 • آزمايش تيتراسيون 2ME
 • آزمايش تيتراسيون ASO 
 • آزمايش تيتراسيون رايت 
 • آزمايش تيتراسيون كومبس رايت 
 • آزمايش تيتراسيون ويدال 
 • آزمايش سنجش آنتی‌بادی  Anti-HBs
 • آزمايش کیفی Fluorescent Treponemal Antibody Absorption (FTA-ABS (IgG/M))  
 • آزمايش لوپوس آنتی‌كوآگولانت 
 • آنتی‌بادی  Anti-HCV
 • آنتی‌بادی (Anti-Scl 70) Topoisomerase 1 
 • آنتی‌بادی (IgA/G/M) Anti Beta-2-Glycoprotein 1 
 • آنتی‌بادی Anti GAD به روش ایمنوفلوروسانس
 • آنتی‌بادی Anti- HDV
 • آنتی‌بادی Anti MCV (anti-mutated citrullinated vimentin) 
 • آنتی‌بادی Anti-Brucella (IgA/G/M)
 • آنتی‌بادی Anti-Proteinase 3 يا (c-ANCA) Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies 
 • آنتی‌بادی Anti-TPO 
 • آنتی‌بادی Aquaporin 4 به روش ایمنوفلوروسانس
 • آنتی‌بادی Transglutamiase (Anti-Tissue IgA/G)  
 • اندازه‌گيری کمّی Anti-MPO
 • اندازه‌گيری کمّی PSA و Free PSA
 • اندازه‌گيری کمّی (PAPP-A) Pregnancy Associated Plasma protein–A 
 • اندازه‌گيری کمّی Anti-dsDNA 
 • اندازه‌گيری کمّی CA125 
 • اندازه‌گيری کمّی CA15-3 
 • اندازه‌گيری کمّی CA19-9 
 • اندازه‌گيری کمّی CEA 
 • اندازه‌گيری کمّی CRP 
 • اندازه‌گيری کمّی Cyfra 21-1 
 • اندازه‌گيری کمّی HE4 
 • اندازه‌گيری کمّی Inhibin A 
 • اندازه‌گيری کمّی RF 
 • اندازه‌گيری کمّی آلفا فتوپروتئين 
 • اندازه‌گيری کمّی آنتی‌بادی Anti-Cyclic Citrullinated Peptide (CCP) 
 • اندازه‌گيری کمّی بتا-2-ميكروگلوبولين (Beta-2-Microglobulin) 
 • اندازه‌گیری کیفی یا نيمه‌کمّی (ANCA) Anti Neutrophilic Cytoplasmic Antibody 
 • اندازه‌گیری کیفی یا نيمه‌کمّی ANA (Antibody Anti Nuclear) به روش ايمونوفلورسانس 
 • اندازه‌گیری کیفی یا نيمه‌کمّی ANA به روش آلایزا 
 • اندازه‌گیری کیفی یا نيمه‌کمّی آنتی‌ليستريا به روش ايمونوفلورسانس 
 • اندازه‌گیری کیفی یا نيمه‌کمّی آنتي‌مايكوپلاسما به روش ايمونوفلورسانس 
 • اندازه‌گيری کیفی/ نيمه‌کمّی Anti-DNA 
 • اندازه‌گيری کيفی/ نيمه‌کمّی CRP 
 • اندازه‌گيری کيفی/ نيمه‌کمّی RF 
 • اندازه‌گیری کیفی/ نيمه‌کمّی VDRL يا RPR برای غربالگری سيفليس 
 • تجسس NMP22 
 • تومورماركرهای درج نشده ديگر 
 • تومورمارکرهایی که به روش کمی لومينسانس، الکتروکمی لومينسانس و ELFA اندازه‌گيری می‌شوند.

بخش سیتوپاتولوژی

 • Pap Liquid Based Smear
 • آسيب‌شناسی تشريحی بافت‌ها (سطح یک، دو، سه، چهار، پنج و شش) 
 • ايمونوهيستوشيمی (شامل ايمونوپراكسيداز بافتی) 
 • بررسی ميكروسكوپی و گزارش آسپیراسیون بافت
 • بررسی ميکروسکوپی نمونه‌های بيوپسی و آسپيراسيون مغز استخوان (با يا بدون سل بلاک) و گزارش آن
 • تعيين كروماتين جنسی، اجسام بار (Barr Bodies) 
 • تعيين كروماتين جنسی، اسميرخون محيطی، Drumsticks در PMN 
 • رنگ‌آميزی اختصاصی، گروه دو رنگ آميزی‌های ديگر (مانند آهن و تری‌كروم) 
 • رنگ‌آميزی اختصاصی، گروه یک برای ميكروارگانيسم‌ها (مانند گريدلی، اسيدفست و متنامين سيلور) 
 • سيتوپاتولوژی مايعات، روش تغليظ، اسمير و بررسی به جز نمونه‌های حاصل از گردن رحم يا واژن 
 • سيتوپاتولوژی نمونه ادرار 
 • سيتوپاتولوژی، اسمیرها، گردن رحم يا واژينال 
 • عمل دی‌كلسيفيكاسيون 
 • مشاوره و گزارش لام‌هایی که در جای ديگری تهيه شده‌اند.
 • مشاوره و گزارش مواردي كه نياز به تهيه لام دارند.
 • مطالعه ايمونوفلوئورسانس، هر آنتی‌بادی، روش مستقيم و غیرمستقیم (ايمنوهيستوشيمی) 
 • هيستوشيمی برای تعيين تركيبات شيميايی (مانند مس و روی) 
 • بخش میکروب‌شناسی و آنالیز ادرار​
 • آزمايش بيوشيميايی تك درخواستی ادرار 
 • آزمايش تجسس خون مخفی در مدفوع 
 • آزمايش تجسس ميكروسكوپی ادرار 
 • آزمايش تجسس ميکروسکوپی مستقيم برای عوامل قارچی آزمايش كامل ادرار با استفاده از نوار ادراری يا قرص‌های دارويی برای تعيين بيلی‌روبين، قند، هموگلوبين، كتون‌ها، لوكوسيت‌ها، نيتريت، PH، وزن مخصوص، اوروبيلينوژن و غيره به صورت ماكروسكوپی با يا بدون استفاده از دستگاه خودکار شامل گزارش ويژگی‌های ماکروسکوپی و تجسس ميكروسكوپی 
 • آزمايش كشت ادرار، كلنی كانت و آنتی‌بيوگرام، از نظر عوامل ميکروبی 
 • آزمايش كشت ترشحات واژن از نظر عوامل ميکروبی 
 • آزمايش كشت خون و آنتی‌بيوگرام
 • آزمايش كشت گلو از نظر عوامل باكتريايی 
 • آزمايش کیفی کلريد فريک برای غربالگری بيماری‌های متابوليک ژنتيکی 
 • آزمايش کیفی/ نيمه‌کمّی برای غربالگری الکاپتونوري (تجسس اسيد هموژنتيسيك) 
 • آزمايش مدفوع برای تجسس ميکروسکوپی انگل (با روش‌های مستقيم و تغليظی) 
 • اندازه‌گيری کمّی اكسالات به روش آنزيمی در ادرار 24 ساعته 
 • اندازه‌گيری کمّی پروتئين در ادرار جمع‌آوری شده در مدت زمان معين 
 • اندازه‌گیری کمّی سيترات به روش آنزيمی در ادرار 24 ساعته
 • اندازه‌گیری کیفی یا نيمه‌كمی ميكروآلبومينوری با نوار تست يا ساير روش‌ها 
 • اندازه‌گیری کیفی یا نيمه‌کمّی پروتئين بنس جونز در ادرار به روش شيميايی و حرارتی 
 • تعیین مقاومت میکروبی 
 • رنگ‌آمیزی گرم برای هر نمونه و یا کلنی ایزوله شده

بخش هماتولوژی

 • آزمايش CBC (هموگلوبين، هماتوكريت، شمارش گلبول قرمز و سفيد و پلاكت، انديس‌های سلولی) و شمارش افتراقی گلبول‌های سفيد 
 • آزمايش تجسس اجسام هاينز در خون محيطی 
 • آزمايش تجسس سلول LE 
 • آزمايش تجسس ميکروسکوپی گسترش خون از نظر انگل‌هایی نظيرمالاريا، بورليا، تريپانوزوم و ساير موارد مشابه 
 • آزمايش تعيين گروه خون ABO, Rh, Du 
 • آزمايش داسی شدن گلبول قرمز به‌وسيله متابی‌سولفيت سديم (Sickle cell Prep)
 • آزمايش شكنندگی گلبول‌های قرمز (Osmotic Fragility Test) 
 • آزمايش شمارش گلبول‌های سفيد به تنهایی 
 • آزمايش كراس ماچ استاندارد 
 • آزمايش كومبس مستقيم و غيرمستقيم
 • اندازه‌گیری سديمانتاسيون گلبول‌های قرمز 
 • شمارش رتيكولوسيت‌ها 
 • بخش هورمون‌شناسی
 • ​اندازه گیری کمّی DHT 
 • اندازه‌گیری کمّی   TSH
 • اندازه‌گيری کمّی  FSH
 • اندازه‌گيری کمّی (SHBG) Sex Hormon Binding Globolin
 • اندازه‌گيری کمّی 1 و 25-هيدروکسی ويتامين D
 • اندازه‌گيری کمّی 25-هيدروکسی ويتامين D 
 • اندازه‌گيری کمّی Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) 
 • اندازه‌گيری کمّی Beta HCG 
 • اندازه‌گيری کمّی Cortisol 
 • اندازه‌گيری کمّی C-Peptide 
 • اندازه‌گيری کمّی Free Beta-HCG 
 • اندازه‌گيری کمّی FreeT3 
 • اندازه‌گیری کمّی FreeT4 
 • اندازه‌گيری کمّی HGH، بعد از تحريك یا مهار (L-Dopa، ورزش یا سایر محرک ها) 
 • اندازه‌گيری کمّی LH 
 • اندازه‌گیری کمّی T3 
 • اندازه‌گیری کمّی T3 Uptake 
 • ‏اندازه‌گیری کمّی T4 
 • اندازه‌گيری کمّی Thyroglobulin 
 • اندازه‌گيری کمّی استراديول (E2) 
 • اندازه‌گيری کمّی استريول (E3) 
 • اندازه‌گيری کمّی اندروستنديون Androstenedione 
 • اندازه‌گيری کمّی انسولین
 • اندازه‌گيری کمّی پروژسترون Progesterone 
 • اندازه‌گيری کمّی پرولاکتين Prolactin 
 • اندازه‌گيری کمّی تستوسترون Testosterone 
 • اندازه‌گيری کمّی تستوسترون آزاد Free Testosterone 
 • اندازه‌گيری کمّی دی هيدرو اپی‌اندروسترون DHEA 
 • اندازه‌گيری کمّی دی هيدرو اپی‌اندروسترون سولفات DHEA-S 
 • اندازه‌گیری کمّی فريتين
 • اندازه‌گیری کمّی فوليك اسيد 
 • اندازه‌گيری کمّی کلسی‌تونين Calcitonin 
 • اندازه‌گيری کمّی هورمون پاراتيروئيد PTH 
 • اندازه‌گيری کمّی هورمون رشد انسانی (HGH) Human Growth Hormone 
 • اندازه‌گيری کمّی17-هيدروکسی پروژسترون
 • دابل ماركر برای غربالگری سندرم داون (PAPP-A+FreeBeta) 
 • كــواد ماركــر برای غربالگــری سنــدرم داون (inhibiniA+ AFP+ Beta HCG titer+Unconjucated Estriol)

تجهیزات آزمایشگاه پاتوبیولوژی مام​

تمامی خدمات ذکرشده با استفاده از بهترین و به‌روزترین تجهیزات در آزمایشگاه پاتولوژی‌ـ‌کلینیکال مام قابل انجام است. تجهیزات این آزمایشگاه عبارتند از:

 • Cobas c311 Analyzer
 • Cobas e411 analyzer
 • Celltac F Nihon Kohden Hematology Analyzer
 • Stago Coagulometer
 • Sebia Capillary Electrophoresis
 • Chorus
 • ELISA Plate Washer
 • Synergy™ HTX Multi-Mode Microplate Reader
 • ESR Reader
 • Rotamix
 • Aterial Blood Gases
 • Cytofast Liquid Based Cytology
 • Semi-Motorized Microtome
 • Paraffin Dispenser Plus
 • Tissue Processor
 • Tissue Float
 • Cold Plate
 • Hot Plate
 • Canada Smart Tech Microscope
 • Sigma Centrifuge 
 • Varolab CO2 Incubator
 • Shaking Incubator
 • Biosafety Cabinet Class IIA 
 • Witeg Wisd Autoclave WAC