پنل بررسی سقط مکرر

هدف از انجام آزمایش:

بررسی نقش مشکلات انعقادی و ناهنجاری‌های کروموزومی در سقط مکرر


شرایط لازم برای نمونه‌گیری:

عدم مصرف داروهای رقیق‌کننده‌ی خون از 48 ساعت قبل آزمایش


موارد مورد بررسی:

  • کاریوتایپ (تفکیک‌پذیری بالا): ارزیابی تعداد و ساختار کروموزوم‌های یک فرد و شناسایی ناهنجاری‌های کروموزومی
  • پنل ترومبوفیلیبررسی ژنتیکی علل احتمالی سقط‌ مکرر و مرده‌زایی
  • پروترومبین و ترومبوپلاستین نسبی: شناسایی و تشخیص اختلال‌های خونریزی‌دهنده یا اختلال ایجاد لخته‌ی بیش از حد
  • فاکتورهای انعقادی: بررسی فاکتورهای انعقادی و عوامل دخیل در ترومبوزهای وریدی
  • سندرم آنتی‌فسفولیپیدبررسی بیماری‌ خودایمنی مرتبط با ترومبوفیلینوع نمونه‌ی مورد نیاز:

خون


مدت زمان جواب‌دهی:

  • کلینیکال (۱۲ روز کاری)
  • ژنتیک (23 روز کاری)

توضیحات:

خرید پکیج