; بیماری‌های کلیوی (Renal Disorders) | آزمایشگاه مرکز مام
نقص آدنین فسفوریبوزیل ترنسفراز (Adenine phosphoribosyltransferase deficiency)
نقص آدنین فسفوریبوزیل ترنسفراز (Adenine phosphoribosyltransferase deficiency)

ادامه مطلب
سیستینوری (Cystinuria)
سیستینوری (Cystinuria)

ادامه مطلب