×
ایمن بودن زایمان طبیعی برای دوقلوهای مونوآمنیون و مونوکوریون

ایمن بودن زایمان طبیعی برای دوقلوهای مونوآمنیون و مونوکوریون

در پدیده دوقلوهای مونوآمنیون و مونوکوریون، هر دو جنین در یک پرده مشترک آمنیون و کوریون قرار دارند.

دوقلوهای مونوآمنیون-مونوکوریون می توانند با حداقل پیامدهای نامطلوب مادر یا جنینی از طریق زایمان طبیعی به دنیا بیایند.

علیرغم مشاهده گرفتاری های بندناف در تقریبا همه موارد بارداری دوقلویی مونوآمنیون-مونوکوریون، در یک مطالعه کوچک گذشته نگر هیچ پیامی مبنی بر حمایت از سزارین پیشگیرانه برای ایمنی بیشتر این نوع بارداری ها یافت نشد.

این موضوع در  نشست سالانه کالج آمریکایی متخصصان زنان و زایمان بیان شده است.

در واقع زایمان طبیعی در این موارد با کمترین خطر خونریزی جمجمه مرتبط بود، که در 27 درصد موارد زایمان سزارین برای این نوع از دوقلو ها مشاهده شده است اما در هیچ یک از موارد زایمان طبیعی دیده نشده است.

در سال 2014، ACOG زایمان سزارین را برای تمامی دوقلوهای مونوآمنیون  توصیه کرد.

البته این توصیه ها برمبنای ترس هستند و براساس واقعیت بیان نشده اند. درواقع ترس از خطر گرفتاری بزرگتر مانند مشکلات بند ناف است. اما گرفتاری های بندناف در تمامی موارد این نوع دوقلویی دیده شده است و براساس مطالعه ای که اخیرا انجام شده این مورد هیچ ارتباطی با مرگ و میر جنین ها ندارد.

در مطالعه ای که در سال 2013 منتشر شد، 114 بارداری دوقلوی مونوآمنیون (228 جنین) مورد بررسی قرار گرفت.

26 مرگ در طی دوران بارداری گزارش شد که تنها 2 مورد از آنها به گرفتاری بندناف مرتبط بودند و تفاوت معنی داری در مرگ جنین با گرفتاری بندناف (82درصد) و سایر جنین های بدون گرفتاری بندناف مشاهده نشد.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید