×
مولکول مورد نیاز برای فعالیت اسپرم

مولکول مورد نیاز برای فعالیت اسپرم


محققان با یافتن تغییر سلولی‌ای که باعث افزایش فعالیت اسپرم شده و در رسیدن اسپرم به تخمک نقش دارد، گزینه‌های جدیدی برای درمان ناباروری‌های مرتبط با تحرک اسپرم و راهکارهای پیشگیری از بارداری پیشنهاد دادند.

درون دستگاه تولیدمثل مردان، اسپرم بالغ میزان تحرک محدودی دارد. هنگام ورود به دستگاه تناسلی زن، این حرکت محدود برای راندن اسپرم به سمت تخمک کافی نیست. برای آغاز این سفر، ابتدا باید اسپرم‌ها با هورمون پروژسترون که توسط تخمک ترشح می‌شود، فعال شوند.

گزارش‌های اخیر حاکی از این است مولکولی که پروژسترون باید به آن متصل شود، آنزیم آلفا/بتا هیدرولاز دمین حاوی پروتئین 2  (ABHD2)است که در غشای خارجی اسپرم یافت شده است.

این یافته پیشرفت بزرگی در راستای توضیح این مسئله است که چگونه اسپرم در دستگاه تولید مثل زن به تحرک بیش از حد می‌رسد. با پیشرفت ترکیبات جدیدی که  ABHD2  را مهار می‌کند در نهایت می‌توان منجر به جلوگیری از رسیدن اسپرم به تخمک و کمک به یافتن راهکار جدیدی در پیشگیری از بارداری شد.

به طور مشابه راهکارهایی که منجر به افزایش آنزیم می‌شود می‌تواند درمان‌هایی برای ناباروری ناشی از تحرک کم اسپرم را فراهم کند.

پیش از آن‌که اسپرم به فاز بیش‌فعالی منتقل شود، کلسیم باید از طریق غشای خارجی عبور کرده و وارد تاژک (زائده‌ی دم مانندی که سلول با استفاده از آن خود را به سمت جلو می‌راند) شود. پروتئین اسپرم که تحت عنوان CatSper شناخته می‌شود به پروتئین مشابهی در تاژک متصل می‌شود تا اجازه ورود کلسیم داده شود.

مورد مبهمی که در گذشته وجود داشت این بود که پروژسترون به طور مستقیم با CatSper میان‌کنش می‌کند تا ورود کلسیم را مورد هدف قرار دهد یا روی مولکول‌های واسطه‌ی دیگر اثر می‌گذارد. پیش از تیمار اسپرم با پروژسترون، محققان آن‌ها را در معرض ماده شیمیایی قرار دادند که کلاس خاصی از آنزیم‌هایی بودند که تصور می‌شد مولکول کاندید برای اثر بر CatSper را مهار می‌کنند. سلول تیمار شده بعد از قرارگیری در معرض پروژسترون غیرفعال ماند و بیانگر این قضیه بود که CatSper  به طور مستقیم درگیر نیست.

با بررسی روی پروژسترون تغییریافته، محققان در نهایت ABHD2 را از دم اسپرم جدا کردند. با غیرفعال کردن ABHD2 و قرار دادن در معرض پروژسترون، سلول‌های اسپرم قادر به فعال شدن نبودند. این امر تأییدکننده‌ی این است که ABHD2 مولکول مورد هدف برای پروژسترون است.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید