×
مشابه بودن پیامدهای بارداری در صورت مصرف یا عدم مصرف متادون

مشابه بودن پیامدهای بارداری در صورت مصرف یا عدم مصرف متادون

براساس مطالعه ای که بر روی 34000 زن که زایمان کرده بودند انجام شد، زنانی که تحت برنامه حرفه ای درمان با متادون بودند پیامد بارداری مشابهی با زنانی داشتند که از متادون استفاده نمی کردند.

در یک مطالعه 34482 زن باردار که بین سال های 2010 تا 2013 زایمان کردند را مورد بررسی قرار دادند، یک گروه زنانی بودند که در برنامه درمان با متادون ثبت نام کردند، یعنی کسانی که کوکائین یا هروئین مصرف می کردند اما هیچ نوع درمانی با متادون انجام نداده بودند و یک گروه بزرگ بعنوان گروه کنترل که هیچ نوع موادمخدری مصرف نمی کردند.

نتیجه مهمی که به دست آمد تفاوت معنی دار در زایمان زودرس بین دو گروه بود.

احتمال زایمان زودرس به ترتیب زیر گزارش شد:

  • میان 55 زنی که در برنامه متادون ثبت نام کرده بودند 15 درصد
  • میان زنان گروه کنترل که هیچ گونه اعتیادی به موادمخدر نداشتند و در حدود 34408 نفر بودند 36 درصد
  • میان 19 بیماری که آزمایش خون مثبت برای کوکائین، هروئین یا مصرف متادون داشتند که خود درمانی می کردند و در برنامه درمان با متادون نیز ثبت نام نکرده بودند 53 درصد

دراین مطالعه  به نوزادان بخش مراقبت های ویژه (NICU)  نیزاشاره شده است، که پذیرش نوزادانی که مادرانشان مصرف کننده موادمخدر بودند، خود درمانی می کردند یا در برنامه درمان با متادون شرکت نکرده بودند بیشتر بود.

پذیرش در بخش مراقبت های ویژه نوزادان به این ترتیب بود:

  • نوزادان مادران مصرف کننده موادمخدر بدون شرکت در برنامه درمان با متادون 26 درصد
  • نوزادان مادران شرکت کننده در برنامه درمان با متادون 16 درصد
  • نوزادان مادران گروه کنترل 7 درصد

باید زنان مصرف کننده مواد مخدررا به شرکت در برنامه درمان با متادون تشویق کرد، زیرا بسیاری از این زنان تا پایان مراقبت های بارداری دارای موقعیت های اجتماعی بهترمی شوند و به مراتب رفتارهای پرخطرکمتر و تغذیه بهتر برای سلامت بارداری خواهند داشت.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید