×
وضعیت زندگی اعضای خانواده‌هایی که به کمک روش‌های کمک‌باروری شکل گرفته‌اند

وضعیت زندگی اعضای خانواده‌هایی که به کمک روش‌های کمک باروری شکل گرفته‌اند

مطالعات روان شناسی اخیر نشان می دهد که کودکان و والدینی که خانواده خود را با کمک سلول های جنسی (گامت ها) اهدا شده تشکیل داده اند، به خوبی در کنار هم زندگی می کنند.

یک تیم تحقیقاتی در انگلیس مطالعه ای را انجام داده است که در آن کیفیت سرپرستی، رفاه کودک و مادر و نحوه ارتباطات در خانواده های تک سرپرست که با استفاده از تلقیح سلول جنسی اهدایی ایجاد می شوند را بررسی کرده اند. 103 مادر؛ 51 خانم مجرد که از تلقیح اسپرم اهدایی برای باردارشدن استفاده  کرده بودند و 52 خانم متاهل، به همراه فرزندان آن ها با استفاده از ابزارهای روان شناسی و مصاحبه معاینه شدند. همه مادران مجرد درباره استفاده از تلقیح اسپرم اهدایی برای تشکیل خانواده تردیدهایی را نشان دادند؛ این تردیدها نگرانی درباره عدم حضور پدر را نیز شامل می شد. البته از نظر کیفیت سرپرستی یا رفاه مادر و تعدیل کودک هیچ تفاوت مهمی بین گروه ها دیده نمی شد.

مطالعه دوم سلامت نوجوانانی که تحت شرایط متفاوتی لقاح یافته بودند؛ مانند شرایط طبیعی، رحم جایگزین یا از طریق سلول های جنسی اهدایی را از نظر روان شناسی مورد بررسی قرار داد. اطلاعات از 31 خانواده که اسپرم دریافت کرده بودند،28 خانواده که تخمک دریافت کرده بودند،29 خانواده که از طریق رحم جایگزین بچه دار شده بودند و 57 خانواده که فرزندشان طبیعی لقاح یافته بود، جمع آوری شد. پرسش نامه ها سلامت روانی قبل از تولد، عملکرد خانواده و والدین واعتدال روانی  نوجوانان را مورد بررسی قرار داده است. تفاوت های کمی براساس نحوه لقاح یافتن کودک بین داوطلبین مشاهده شد. یافته های اولیه نشان می دهد که نوجوانان تفاوت های زیادی در مسائل روانی با هم ندارند حتی زمانی که تعداد خانواده هایی که با تکنیک های کمک باروری، بچه دار شده اند رو به افزایش بوده است.

یک تیم تحقیقاتی در آمریکا نیز شرایط خانم هایی که از تخمک اهدایی برای مادرشدن استفاده کرده بودند را بررسی کرد. شرکت کنندگان معاینات آماری را که درباره رفاه جسمی و فیزیکی آن ها بود را تکمیل کردند. نتایج براساس سن طبقه بندی شدند و معلوم شد که خانم های بالای 50 سال تفاوت های زیادی با خانم های جوان تر در این زمینه نداشتند.

در نتیجه با اطمینان می توان گفت که خانواده هایی که از کمک های پزشکی برای بچه دار شدن استفاده می کنند از نظر روانی تحت فشار نیستند و به نظر می رسد که خانواده، به هر نحوی که ایجاد شده باشد، یک خانواده محسوب می شود. 

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید