×
تاثیر سن بر ناباروری مردان

​تاثیر سن بر ناباروری مردان

شواهد موجود نشان ‌‌می‌دهند که با افزایش سن مردان، نرخ بارداری کاهش و زمان لازم برای رخ دادن لقاح افزایش می‌یابد. حجم مایع منی، تحرک اسپرم و نسبت اسپرم‌‌‌های دارای مورفولوژی طبیعی به تدریج با افزایش سن کاهش می‌یابند. اما غلظت اسپرم‌ها کاهش پیدا نمی‌کند.

ناباروری