×

تلقیح درون رحمی اسپرم (IUI)

نرخ موفقیت آی.یو.آی به عوامل زیادی بستگی دارد. اگر زوجین روش آی.یو.آی را هر ماه انجام داده باشند، نرخ موفقیت به حدود 20درصد در هر چرخه قاعدگی با توجه به سن زن، دلیل ناباروری، استفاده یا عدم استفاده از داروهای باروری می رسد
هر آنچه که باید بدانید