×
محاسبه‌ی ‌سن بارداری بر اساس ماه

از نظر علمی، سن بارداری بر اساس هفته و تریمستر (سه‌ماهه) محاسبه می‌گردد و محاسبه‌ی سن بارداری بر اساس "ماه" در علم مامایی و زنان کاربرد ندارد. اما از قدیم برای مادران راحت‌تر بوده است که سن بارداری خود را بر اساس ماه محاسبه ‌کنند به همین خاطر ما برای شما تقویم مفیدی برای تبدیل ماه به هفته‌ی بارداری تهیه کرده‌ایم. البته این محاسبه حدودی بوده و هفته‌ها حدودی تخمین زده شده‌اند.

تریمستر اول (سه‌ماهه‌ی اول بارداری):

۱- یک ماه تمام =  30 روز : هفته‌ی ۱ تا ۴ ؛

2- دو ماه تمام =60 روز : هفته‌ی ۵ تا ۸ ؛

3- سه ماه تمام = 90 روز : هفته‌‌ی ۹ تا ۱۳ ؛

تریمستر دوم (سه‌ماهه‌ی دوم بارداری):

4- چهار ماه تمام = 120 روز :  هفته‌ی ۱۴ تا ۱۷ ؛

5- پنج ماه تمام = 150 روز : هفته‌ی ۱۸ تا ۲۲ ؛

6- شش ماه تمام = 180 روز : هفته‌ی ۲۳ تا ۲۷ ؛

تریمستر سوم (سه‌ماهه‌ی سوم بارداری):

7- هفت ماه تمام = 210 روز : هفته‌ی ۲۸ تا ۳۱ ؛

8- هشت ماه تمام = 240 روز : هفته‌ی ۳۲ تا ۳۵ ؛

9- نه ماه تمام = 270 روز : هفته‌ی ۳۶ تا ۴۰

هر آنچه که باید بدانید