• خوشبختی همین در کنار هم بودن هاست.. همین دوست داشتن هاست.. خوشبختی همین لحظه های ماست. همین ثانیه هاییست که در شتاب زندگی گمشان کرده ایم و ما در mom.ir پیدایش کرده ایم❤

    غزاله