×
تغییرات مغز مادران پس از زایمان

تغییرات مغز مادران پس از زایمان

مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد که چگونه بارداری باعث تغییرات طولانی‌مدت در ساختار مغز می‌شود. احتمالاً این تغییرات به بهبود توانایی مادر برای محافظت و تعامل با کودک مرتبط است.

بارداری منجر به تغییرات هورمونی و سازگاری زیستی فرد می‌شود اما اثرات آن بر مغز هنوز ناشناخته است. در این مطالعه یک تیم از محققان ساختار مغز زنان را قبل و بعد از اولین بارداری مقایسه کردند. بررسی ساختار مغز زنان به مدت دو سال پس از زایمان نشان می‌دهد که بارداری اثر طولانی‌مدت بر ساختار مغز دارد.  دانشمندان با استفاده از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی نشان دادند که مغز زنان در بارداری اول، کاهش قابل توجهی در ماده‌ی خاکستریِ مناطقِ مرتبط با شناخت اجتماعی داشته است.

محققان بر این باورند که چنین تغییراتی با یک فرآیند تطبیقی ​​تخصصی عملکردی در مادر مطابقت دارد. این تغییرات ممکن است منعکس‌کننده‌ی حذف شبکه‌ی ضعیف و جایگزینی شبکه‌های تخصصی عصبی باشد. تغییرات این مناطق مغز با توابع لازم برای مدیریت چالش‌های مادری در ارتباط است.

به منظور انجام این مطالعه، محققان تصاویر رزونانس مغناطیسی از مغز  ۲۵ مادر را قبل و بعد از بارداری در کنار یک گروه کنترل از زنانی که تا به حال باردار نشده بودند، مقایسه کردند. اطلاعات در طول پنج سال و چهار ماه جمع‌آوری شده است.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌داد که کاهش متقارن در حجم جسم خاکستری در خط قشر پشتی و لوب پیشانی میانی و همچنین در بخش‌های خاصی از مغز و به طور عمده در جلوی مغز و قشر گیج‌گاهی در زنان باردار وجود دارد. این مناطق تا حد زیادی با یک شبکه‌ی درگیر در شناخت اجتماعی و پردازش مرتبط است.

تجزیه و تحلیل نتایج آن‌ها را قادر می‌کند تا به پیش‌بینی میزان دلبستگی مادر به نوزاد خود در دوره‌ی پس از زایمان بر اساس این تغییرات مغز بپردازند.

این مطالعه با مقایسه‌ی زنانی که به صورت طبیعی یا با کمک درمان‌های باروری بارداری شدند نشان داد که کاهش ماده‌ی خاکستری در هر دو گروه یکسان است. محققان بر این باورند که از دست دادن ماده‌ی خاکستری منجر به هیچ نقص شناختی نمی‌شود بلکه این یافته‌ها به روند تطبیقی ​​مربوط به تشخیص بهتر نیازهای کودک و شناسایی حالت عاطفی نوزاد کمک می‌کند.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید