×
تاثیر سن بر ناباروری مردان

​تاثیر سن بر ناباروری مردان

شواهد موجود نشان ‌‌می‌دهند که با افزایش سن مردان، نرخ بارداری کاهش و زمان لازم برای رخ دادن لقاح افزایش می‌یابد. حجم مایع منی، تحرک اسپرم و نسبت اسپرم‌‌‌های دارای مورفولوژی طبیعی به تدریج با افزایش سن کاهش می‌یابند. اما غلظت اسپرم‌ها کاهش پیدا نمی‌کند. در واقع با افزایش سن کیفیت اسپرم ها کاهش می یابد، بنابراین  با افزایش سن میزان باروری کاهش کاهش یافته، احتمال سقط، خطر مرده زائی و سندرم داون افزایش می یابد.

خطرات افزایش سن باروری در مردان: 

با افزایش سن مردان خطر اوتیسم، اختلال دو قطبی ، لوسمی در نوزادان افزایش می یابد.


ناباروری