×
محاسبه‌ی ‌سن بارداری بر اساس ماه

محاسبه‌ی ‌سن بارداری بر اساس ماه

از نظر علمی، سن بارداری بر اساس هفته و تریمستر (سه‌ماهه) محاسبه می‌گردد و محاسبه‌ی سن بارداری بر اساس "ماه" در علم مامایی و زنان کاربرد ندارد. اما از قدیم برای مادران راحت‌تر بوده است که سن بارداری خود را بر ا
ساس ماه محاسبه ‌کنند به همین خاطر ما برای شما تقویم مفیدی برای تبدیل ماه به هفته‌ی بارداری تهیه کرده‌ایم. البته این محاسبه حدودی بوده و هفته‌ها حدودی تخمین زده شده‌اند.

تریمستر اول (سه‌ماهه‌ی اول بارداری):

۱- یک ماه تمام =  30 روز : هفته‌ی ۱ تا ۴ ؛

2- دو ماه تمام =60 روز : هفته‌ی ۵ تا ۸ ؛

3- سه ماه تمام = 90 روز : هفته‌‌ی ۹ تا ۱۳ ؛

تریمستر دوم (سه‌ماهه‌ی دوم بارداری):

4- چهار ماه تمام = 120 روز :  هفته‌ی ۱۴ تا ۱۷ ؛

5- پنج ماه تمام = 150 روز : هفته‌ی ۱۸ تا ۲۲ ؛

6- شش ماه تمام = 180 روز : هفته‌ی ۲۳ تا ۲۷ ؛

تریمستر سوم (سه‌ماهه‌ی سوم بارداری):

7- هفت ماه تمام = 210 روز : هفته‌ی ۲۸ تا ۳۱ ؛

8- هشت ماه تمام = 240 روز : هفته‌ی ۳۲ تا ۳۵ ؛

9- نه ماه تمام = 270 روز : هفته‌ی ۳۶ تا ۴۰
bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید